PROJEKTA MĀCĪBU SEMINĀRI

Projektā notika 2 apmācības semināri Prāgā Centrālāzijas augstskolu personālam. Jūnija beigās seminārs bija veltīts 3 Kazahijas augstskolām. No LU piedalījās Anda Prikšāne un  Alberts Prikulis. Kazahijas kolēģiem (S.Seifulina Kazahijas Agrotehniskā universitāte, Starptautiskā izglītības korporācija Almati un Karagandas Valsts tehniskā universitāte) tika stāstīts par mūsu augstskolas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu kopumā un par studiju programmu veidošanas, regulāras izvērtēšanas un uzlabošanas procesu.

Atsevišķā darba grupā palīdzējām Astanas augstskolas kolēģiem noformulēt informāciju par tās misiju un profilu, kā arī iezīmēt darāmos darbus attiecībā uz Eiropas standartu un vadlīniju ieviešanu kvalitātes nodrošināšanā.

Septembra beigās līdzīgs seminārs notika ar Uzbekijas partneraugstskolām (no LU – Alberts Prikulis un Agnese Rusakova). Kopējā sanāksmē sniedzām informāciju par LU kvalitātes sistēmu kopumā, t.sk. par iekšējiem reglamentējošajiem dokumentiem un procesiem, kas saistīti ar Eiropas standartu un vadlīniju ievērošanu; detalizētāk tika izklāstīta pieeja uz studentu centrētam mācību procesam; tika arī analizēti iespējamie ceļi Eiropas Augstākās izglītības telpas pieredzes izmantošanai. Darba grupās piedalījāmies pie katras no 3 augstskolām (Taškentas Ķīmijas tehnoloģijas institūts, Samarkandas Lauksaimniecības institūts un Andižanas Valsts universitāte), palīdzot noformulēt iespējamo izvēli Eiropas standartu un vadlīniju ieviešanas procesam, ar kuru augstskolas nodarbosies tuvāko 4 mēnešu laikā.

NOSLĒDZIES PROJEKTA IQAT PIRMAIS DARBA GADS

Vasaras nogalē ir noslēdzies projekta pirmais darba gads un iesniegti  puslaika saturiskie un finansiālie pārskati. 2016. gada 27. oktobrī Ķīmijas fakultātes paplašinātā Domes sēdē projekta dalībnieki stāstīja kolēģiem par projekta izpildes gaitu un rezultātiem.

A. Prikuļa prezentāciju skatīt šeit (pdf).

PROJEKTA PASĀKUMI 2017. GADĀ

Projekta pasākumi 2017. gadā

10. – 20. maijā notika kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pilnveides darbs Kazahijas un Uzbekijas augstskolās. A.Prikulis piedalījās Uzbekijas 3 augstskolās un katrā no tām 2 dienas darbojās Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas (KNS) izveidē: vispirms uzstājās ar ievadnorādījumiem par nepieciešamajiem darbiem, pēc tam kopā ar čehu un uzbeku kolēģiem tika veidotas konkrētas KNS sastāvdaļas – kvalitātes politika, kvalitātes rokas grāmata un atbalsta dokumentu uzmetumi. Sk. prezentāciju (ppt). 

6. – 11. jūnijā notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi Prāgā. A. Prikulis uzstājās ar tematisku ziņojumu konferences plenārsēdē par tēmu “Docētāju loma augstskolu iekšējās kvalitātes nodrošināšanā. Sk. ziņojuma tekstu (doc) un prezentāciju (ppt).

27. jūnijā – 2. jūlijā notika rezultātu izplatīšanas konference Astanā. A. Prikulis uzstājās ar ziņojumu par tēmu “LU iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pieredze, ko iespējams izmantot partneraugstskolu KNS izveidē vai pilnveidē”. Sk. ziņojuma tekstu (doc) un prezentāciju (ppt).

5. – 10. septembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi Taškentā. A. Rusakova uzstājās ar ziņojumu konferencē par tēmu “LU pieredze uz studiju rezultātiem orientētas studiju programmas izveidē”, kā arī ar priekšlasījumiem augstskolas docētājiem un augstskolas studentiem par tēmām attiecīgi “Mūsdienu mācīšanas metodes LU ar piemēriem no nodarbības biznesa pārvaldībā” un “Iespējas, kādas studentiem mācību procesā piedāvā LU”. Sk.1. prezentāciju (ppt),2. prezentāciju (ppt) un 3. prezentāciju (ppt).