PAR PROJEKTU

Projekta apraksts

Pēdējo pārdesmit gadu laikā galvenā prioritāte augstākās izglītības attīstībā Eiropā un pasaulē ir augstākās izglītības kvalitāte. Eiropā kvalitāte kā galvenā prioritāte ir nosaukta Boloņas procesā. Vidusāzijas reģionā kvalitātes apliecināšanas sistēmas un mehānismi ir nacionālās prioritātes, bet Boloņas procesa tipa reformas ir viena no reģionālajām prioritātēm. Tika nodibināts konsorcijs, kas sastāv no piecām programmas valstu (CZ, ES, LV un SK) iestādēm un sešām partnervalstu (KZ un UZ) augstskolām, ar mērķi stiprināt partnervalstu augstskolu kapacitāti iekšējo kvalitātes nodrošināšanas ieviešanā, balstoties uz Eiropas standartiem un vadlīnijām. 

Projekta specifiskie mērķi ir:

  • Situācijas kartēšana kvalitātes apliecināšanas jomā partnervalstīs un to augstskolās;
  • Partnervalstu augstskolām noderīgu Boloņas procesa principu identificēšana, daloties pieredzē starp programmas valstīm un partnervalstīm; augstskolu profilu noteikšana, lietojot U-map metodiku; 
  • Jaunu vai inovatīvu modificētu kvalitātes apliecināšanas sistēmu izveide partnervalstu augstskolās. Process sastāvēs no kvalitātes apliecināšanas sistēmu pirmā uzmetuma, tā izmēģināšanas ar programmas valstu ekspertu grupu vizīšu atbalstu un konsultācijām, kas novedīs pie iekšējo kvalitātes apliecināšanas sistēmu galīgās versijas, ņemot vērā valstu tiesisko regulējumu, augstskolu iekšējos noteikumus un iestāžu profilu (misiju) un izmantojos Eiropas standartus un vadlīnijas.

Galvenais rezultāts būs 6 iekšējās kvalitātes apliecināšanas sistēmas, 6 pašnovērtējuma ziņojumi un galīgais apkopojošais ziņojums (ko papildinās aprakstošie pārskati, apmācības materiāli, analītiskie iestāžu, valstu un salīdzinošie pārskati), kas būs brīvi pieejami visām ieinteresētajām pusēm arī pēc projekta beigām (nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju).

Projekta rezultātu izplatīšanas notiks caur projekta interneta vietni, Facebook tīklu, proklamācijām, kas informēs par projekta notikumiem, galīgo apkopojošo pārskatu un divām rezultātu izplatīšanas konferencēm.

 

PROJEKTA GALVENĀ VIETNE

Projekta IQAT ENHANCING CAPACITES IN IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEMS AND TYPOLOGY USING BOLOGNA PROCESS PRINCIPLES vietnes adrese: 

http://www.project-iqat.eu